Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech
Kontakt


Správa kláštera Zlatá Koruna

Zlatá Koruna 1
382 01 Zlatá Koruna

Lenka Tondlová
Tel.: 380 743 126
GSM: 724 663 767
e-mail: tondlova.lenka@npu.cz

www.klaster-zlatakoruna.eu


Zlatá Koruna nabízí školám kvalitní pracovní listy pro jednotlivé věkové kategorie, s nimiž se během prohlídky pracuje. Prohlídku je možné ve vybraných dnech doplnit výtvarnou dílnou pod vedením zkušených lektorů. Pozornosti pedagogů doporučujeme i literární expozici v klášteře: Místa setkávání.

Školní prohlídky s pracovním listem

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ
Délka prohládky: 60 min
Maximálně 30 osob
Vstupné: 85,-Kč (učitelský dozor zdarma)
Návštěvní doba: Prohlídku kláštera pouze s pracovním listem (tedy bez dílny) je možné absolvovat kdykoliv, aniž by to narušilo běžný návštěvnický provoz objektu.

Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Učí se vnímat architektonické detaily, především gotiky, baroka a rokoka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. Seznámí se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.
Úkoly na jednotlivých zastaveních jsou přizpůsobeny věkové kategorii účastníků.

1. zastavení – Památný strom
Žáci si poslechnou pověst o lípě kapucínce. Poté vyhledávají její typické listy ve tvaru mnišských kápí. Dozvídají se o významu pěstování morušovníků v klášteře. Učí se tak pozorně se dívat a analyzovat informace.

2. zastavení – Detaily gotické architektury – lomený oblouk, rozeta
Žáci jsou seznámeni s typickými znaky gotické architektury, které pak nalézají ve svém bezprostředním okolí. Hledají motiv mužského obličeje na gotickém portálu a zakreslují jeho umístění do pracovního listu. Rozpoznávají a zakreslují motivy čtyř druhů listů vytesaných ve výzdobě portálu. Hledají a kreslí gotickou rosetu. Tím si fixují typické znaky gotické architektury a seznamují se s badatelskou metodou.

3. zastavení – Sluneční hodiny
Jaký je rozdíl v „plynutí“ času v minulosti a dnes? Poté, co se žáci dozvědí základní informace o měření času a významu slunečních hodin se pokoušíme najít odpověď a uvědomit si jak je vnímání času relativní.

4. zastavení – Hovorna (Parlatorium) a křížová chodba
V hovorně se žáci seznamují s významem ticha v klášteře, se znakovou řečí cisterciáků. Naučí se ukazovat znaky pro chléb, sůl, pivo, krále, učitele, pro málo a hodně. Následně vstupují do křížové chodby, kde se pět minut pohybují v tichosti, beze slov. Čas odměřují přesýpací hodiny. Při tom vyhledávají a zakreslují rokaje, architektonické prvky doby rokoka. V případě, že žáci mají potřebu si něco sdělit, používají znakovou řeč nebo se mohou vrátit zpět do hovorny, kde mezi sebou mniši směli hovořit. Prostřednictvím zážitkové metody si tak žáci uvědomují rozdíl ve sdělování podstatných a nepodstatných informací, uvědomují si význam mimiky. Fixují si typické architektonické znaky rokoka.

5. zastavení – Knihovna + první část obrazů Zlatokorunské školy (Portréty učenců a významných osobností
Kláštery jako ohniska vzdělanosti, vyhledávají portréty nejznámějších učenců, o  kterých se učí ve škole.

6. zastavení – Jídelna (refektář)
Co jedli mniši v minulosti, co jíme my dnes? Formou dialogu žáci vlastními slovy definují rozdíly ve stravování v minulosti a dnes.

7. zastavení - obrazy Zlatokorunské školy (Orbis Pictus, Katechismus)
Zde se žáci prostřednictvím výukových obrazů názorně seznamují se životem ve 2. pol. 18. stol., řemesly a významem vzdělání.
Nejprve si účastníci obrazy cca 2 -3 minuty soustředěně prohlížejí a snaží se zapamatovat co nejvíce „motivů“, které jsou na obrazech znázorněné. Poté se snaží je vyjmenovat – přizpůsobeno věkové kategorii účastníků.
MŠ – zpěv + narativní pantomima (píseň „Řízni, řízni“ z pohádky Lotrando a Zubejda – řemeslo tesař, truhlář). O zpracování lnu se děti dozvídají nejen z obrazu, ale i na základě příběhu Krtek a kalhotky. Skládají puzzle s motivy obrazů Zlatokorunské školy, všímají si tak detailů na výukových obrazech.
Ostatní cílové skupiny – žáci jsou rozděleni do cca pěti skupin. Každá pracuje s jedním řemeslem. Porovnávají a řadí ve správném pořadí fáze řemesel (k dispozici mají obrazové materiály – zalaminované karty řemesel). Následně je představí svým spolužákům. Pracují jak s obrazovými materiály, tak s příslušnými texty z Komenského Orbis Pictus. Žáci SŠ zpracovávají kromě řemesel i téma katechismu - hříchy a ctnosti. Využíváme jak badatelskou metodu, tak narativní pantomimu – znaky pro jednotlivá řemesla.

8. zastavení – Kostel Nanabevzetí Panny Marie
Žáci hledají obraz Panny Marie Zlatokorunské. Dozvídají se informace o svatých a jejich atributech. Kdo najde v kostele „svého“ patrona? Prostřednictvím výkladu a dialogu se žáci učí pozorně se kolem sebe dívat, vnímat originály obrazů, soch i autentického prostředí jednoho z největších kostelů v jižních Čechách.

Pracovní listy jsou v ceně prohlídky, žáci je obdrží před prohlídkou.
Možnost nahlédnutí: MŠ + 1. a 2. třída, 3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7. až 9. třída,


Školní prohlídky s pracovním listem a výtvarnou dílnou

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ
Délka prohládky: 150 min
Maximálně 30 osob
Vstupné: 85,-Kč (učitelský dozor zdarma)
Návštěvní doba: vzhledem  dílně v předem vybraných týdnech, viz přehled.

Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Učí se vnímat architektonické detaily, především gotiky, baroka a rokoka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. Seznámí se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.

Součástí je i výtvarná dílna, která přináší možnost si vyzkoušet například knihvazačství pod vedením restaurátorek knih ze Státního okresního archivu, napsat gotickou iniciálu husím brkem, prohlédnout si model mlýna, skriptoria nebo si vybarvit rozetu, madonu či gotické okno. Zajímavá je i výroba pečetě.
Úkoly na jednotlivých zastaveních jsou přizpůsobeny věkové kategorii účastníků.

Zastavení 1.-8. jsou shodná s prohlídkou s pracovním listem, vyjma posledního zastavení: Výtvarné dílny.

9. zastavení – Výtvarné dílny
Ve výtvarné dílně, která má více „stanovišť“ si žáci mohou sami vyzkoušet některé z aktivit, o kterých se dozvídali v průběhu programu. Pomocí šablon gotického písma tvoří své iniciály, píší husím brkem a písmo zdobí barevnými tušemi a zlatými temperami. Vyzkouší si, jak se vázaly knihy na stavu na vazbu knih a sešijí si malý sešit. Oblíbená je výroba pečetí s motivem Zlatokorunské rozety, kterou si jako suvenýr mohou žáci odnést s sebou. Zájemci si mohou zkusit předení na kolovratu či se blíže seznámit s mlynářským řemeslem prostřednictvím funkčního modelu mlýna. Uvědomují si tak preciznost a pracovitost předků a prohlubují si vztah ke kulturněhistorickému dědictví.

S ohledem na provozní možnosti objektu je program v celém svém rozsahu tedy včetně dílny možné absolvovat v předem vybraných termínech. V těchto dnech se na realizaci programu podílí další čtyři lektoři, kteří jsou zapojeni do práce s dětmi ve výtvarných dílnách. Jedná se o restaurátorky knih ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, které žáky seznamují s vazbou knih a výrobou pečetí a lektorky edukačního centra v Českých Budějovicích, které vedou písmomalířskou dílnu a ukázky řemesel (předení na kolovratu, mlynářství). Pro zájemce z řad studentů SŠ je možné po předchozí domluvě rozšířit program o prohlídku knihovny starých tisků (pobočka Jihočeské vědecké knihovny).

Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy

literární expozice tvoří 2. návštěvnický okruh kláštera, viz ZDE
vhodné pro žáky 8. a 9. třídy a SŠ
Expozice má samostatné webové stránky s množstvím informací a podnětů pro pedagogy.