Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Muzeum ve Žďáře nabízí několik edukačních programů pro žáky a studenty: Odkud je blízko ke hvězdám (1 st. ZŠ), Člověk v domě, dům v člověku (2. st. ZŠ), Stabilitas loci - Žďárský klášterv labyrintu času (SŠ). Následující přehled naleznete též ZDE.

Odkud je blízko ke hvězdám

Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ
Délka programu: 160 min (program je možné časově přizpůsobit – zkrátit)
Co je jeden den proti věčnosti? Naše každodenní starosti a vedle nich skutečnost, že se právě ocitáme na planetě, která obíhá svou nejbližší hvězdu, Slunce. Jasná záře i mihotavé světlo hvězd nás provedou zákoutími historie kláštera i jeho současnou podobou. Prozkoumáme hvězdy v astronomickém bádání, jako pomocníky pro měření času i jako symboly, které září nejen v kostelích a uměleckých dílech. Může mít samotný kostel tvar hvězdy? Nebe se zrcadlí na vodní hladině, co je nahoře, to je i dole, a tak hvězdy někdy mohou zářit i ze Země, jako třeba v půdorysu kostela na Zelené hoře.
Cílem programu je umožnit dětem prostřednictvím vlastních pozorování a tvůrčích aktivit nacházet souvislosti mezi jevy, které jsou zdánlivě nesouvisející, a odhalovat tak obecně platné principy ve světě přírody i lidských výtvorů: vertikalita, sluneční světlo a čas, skrytá geometrie věcí.
Uvědomit si, že vesmír, nebe, hvězdy, nekonečno můžeme vnímat v přírodě, v planetáriu, hvězdárně, observatoři, ale také v běžném životě, každodenním rytmu dne a noci. A také se dozvědět/objevit, že se k němu vztahují i např. budovy jako jsou kostely, klášterní komplexy – odrážejí ho ve své stavbě, tvarosloví, výzdobě, symbolice. I když nepatříme mezi věřící, můžeme tyto budovy navštěvovat a vnímat. Cílem programu je také uvědomit si, že každý z nás je součástí tohoto vyššího řádu přírody, ale i lidského společenství, které tento řád zkoumá a vztahuje se k němu.
Program propojuje muzeum s areálem bývalého kláštera a zámku.

 Učivo:
– hvězdy jako součást vesmíru a jejich význam pro člověka
– hvězda jako symbol nejen v umění a architektuře doby baroka
– geometrie v architektuře – půdorys, klenba
Výstupy (žák):
– žák odhaluje skrytý řád přírody pomocí pozorování i tvůrčí činnosti
– seznamuje se s dílem architekta Santiniho
– interpretuje vizuálně obrazná vyjádření a muzejní exponáty související s tématem: model, multimediální instalace, nástropní freska
– tvoří ve skupině s využitím proporčních vztahů vlastního těla
Vzdělávací obory RVP:
Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Environmentální výchova
Díla:
Jan Blažej Santini: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
Karel František Töpper: Nebeská blaženost cisterciáků a benediktinů (freska v Prelatuře v zámku)

Člověk v domě, dům v člověku

cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
délka programu: 180 min (program je možné časově přizpůsobit – zkrátit)
Kudy chodili mniši a co po sobě zanechali? Kudy chodíme dnes? Místa se silným geniem loci bývají hustě prošlapaná lidmi za stovky let. Jako by se jejich životy pomalu ovíjely kolem místa a spoluutvářely jeho ducha. Architektura je součástí místa, ovlivňuje to, kudy lidé chodí, kde se zastavují, kam se vracejí. Tvary budov určují lidské kroky i zastavení, každodenní život nebo sváteční chvíle. Jaký tvar může mít ticho? Prozkoumáme půdorysy a tvarosloví staveb v klášteře a okolí a zkusíme navrhnout vlastní svatyni nejen z geometrických tvarů. Využijeme různé perspektivy nahlížení, modely i skutečnost, prozkoumáme kresbu půdorysu i současnou podobu stavby.
Cílem programu je rozvíjení citlivosti pro vnímání prostředí, historických sakrálních staveb a jejich tvarosloví, atmosféry. Prostřednictvím aktivit, kde žáci zapojují svou subjektivitu a individualitu, sdílejí osobní zkušenosti a záliby, posílit respektující přístup k sobě navzájem. V neposlední řadě podpořit kreativní přístup ke svému životu – uvědomit si a zformulovat své přání/potřeby a najít pro ně adekvátní vyjádření/tvar v podobě modelu svatyně.
Program nabízí možnost uvědomit si, že potřeba spočinutí, soukromí a pobytu se sebou samým, ale i vztahování se k tomu, co nás přesahuje, je přirozenou součástí života každého z nás nezávisle na přináležitosti k náboženské skupině, věku nebo vzdělání.

Učivo:
– architektura – tvar a funkce kostela, kláštera, svatyně
–  genius loci, minulost a současnost významného místa – kláštera a Kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Ždáru nad Sázavou
– architekt Jan Santini Aichl
– vnitřní svět člověka
– světlo jako symbol a součást architektury
Výstupy (žák):
– vnímá a reflektuje působení různých staveb
– využívá vlastních zkušeností a představ při tvorbě modelu
– pojmenovává a interpretuje součásti architektury: klenba, světlo, půdorys, zasazení v prostoru
vzdělávací obory RVP:
Výtvarná výchova, Dějepis, Výchova k občanství, Environmentální výchova

Stabilitas loci - Žďárský klášterv labyrintu času

Cílová skupina: žáci SŠ a druhého stupně víceletých gymnázií
Délka programu: 3 hodiny
Jak vypadal plán ideálního kláštera St. Gallen? A jak jeho závazné schéma ovlivnilo podobu žďárského kláštera a život jeho obyvatel? Co znamenalo slovní spojení „stabilitas loci“ pro opata Vejmluvu nebo architekta Santiniho? A co znamená pro nás? Vydejme se na malý exkurz napříč věky a společně poskládejme mozaiku jedné z důležitých duchovních, hospodářských a společenských jednotek, která je významnou součástí našich dějin i současnosti. Program propojuje muzeum s areálem bývalého kláštera a zámku.

Leitmotivem programu je slovní spojení stabilitas loci (stabilita místa), cestou je týmová práce, kdy 5 skupin „badatelů“ objevuje otisky duchovní tradice v její hmotné podobě (architektuře, výtvarném umění, hospodářství…) a následně je společně skládá do mozaiky mnohovrstevnatého obrazu žďárského areálu od středověku až po současnost. Důležitými nástroji, se kterými lektor pracuje, jsou především osobní zkušenost a prožitek žáků, rozvíjené v expozici Muzea nové generace i v samotném terénu areálu. Cíl programu by neměl spočívat v jasné odpovědi, ale spíše v zajímavě formulovaných a vzájemně diskutovaných otázkách potřeby osobní, obecné, hmotné i duchovní stability a její ukotvení (tradice) v daném prostředí areálu, obce, kraje, země… (i Země).

Učivo dle RVP:
– geografie – sociální prostředí, životní prostředí, regiony
– geologie – interakce mezi přírodou a společností
– občanský a společenský základ – úvod do filozofie a religionistiky – člověk jako jedinec – člověk ve společnosti
– dějepis – středověk – počátky novověku – moderní doba
– umění a kultura – výtvarný obor – umělecká tvorba a komunikace
– umělecké směry – středověká a raně novověká kultura