Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

České slovo převor pochází z latinského prior, přední. Může mít tři významy:

  1. Zástupce opata, druhý nejvyšší hodnostář kláštera ( např. u benediktinů, cisterciáků či premonstrátů). Převor stál v čele konventu a do jeho agendy spadalo též řízení hospodářských záležitostí kláštera. Podle řehole sv. Benedikta byl jmenován opatem a jemu byl také odpovědný. Pro jeho jmenování stejně jako v případě dalších vysokých hodnostářů kláštera- podpřevora, celeráře a zpovědníka, platilo, že musel být vybrán z mnichů opatství. V konventu  zastával převor nadřazené postavení a byl skutečně druhým mužem opatství. Měl dbát na dodržování řehole, dohlížet na mnichy i novice, aby řádně plnili své povinnosti, ať již v kostele či jinde, a v případě  jakékoliv nepravosti je hlásit je v kapitule opatovi. Pokud by se mniši po opakovaných domluvách  bránili dodržování pravidel, měl právo je k tomu donutit tresty. 
  2. Podle lokálních zvyklostí titulatura hodnostáře stojícího v čele menších klášterních pobočných domů. Představený podřízeného filiálního domu (převorství). V tomto smyslu používán  někdy také termín probošt (proboštství).
  3. Představený konventu duchovních u rytířských řádů či kláštera některých řeholních řádů.  Odtud též označení vyšších řádových hodnostářů: provinční, zemský  nebo generální převor (např. dominikáni, johaniti, křížovníci  s červenou hvězdou, kartuziáni, karmelitáni).

V ženských klášterech se vyskytuje úřad převorky v podobném smyslu jako úřad převora v mužských řeholních domech.

  1. zástupkyně abatyše, druhá nejvyšší hodnostářka v klášteře (např. cisterciačky, klarisky).
  2. představená  menších pobočních domů  (např. benediktinky)
  3. představená domů některých  ženských řádů (např. dominikánky, magdalenitky, karmelitky).