Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Pro školy jsou ve Velehradě od jara 2013 nabízeny vzdělávací programy. Program nabízí tři témata s odkazem na historii Velehradu, sv. Cyrila a Metoděje a cisterciáky.

Cyrilometodějská cesta

Cesta těch, kteří mají co říci i dnes.
V mládí si sv. Konstantin vyvolil za svou celoživotní družku Sofii - Moudrost. K nám pak zaznívají jeho slova: “Nahé jsou národy bez knih.“ Svým darem písma nás sv. Cyril a Metoděj zařadili mezi kulturní národy.
Také my jsme skrze odkaz soluňských bratří a jejich následovníků motivováni k hledání moudrosti, vzdělávání. 
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
- život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje aktivně
- s průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
- navštívíme ta místa na Velehradě, která nám o těchto věrozvěstech vypovídají
Pro 2. stupeň ZŠ a střední školy
- nejvýznamnější události ze života sv. Cyrila a Metoděje
- Velehrad - křižovatka dějin našeho národa i Evropy, místo úcty soluňských bratří, které zrodilo významné osobnosti 19. a 20. století (A.C. Stojan, T. Špidlík, Dvorník, …), místo živé paměti národa v boji za práva člověka na svobodu               
- s průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
- navštívíme ta místa na Velehradě, která se k uvedeným tématům vztahují

Příběh baziliky

Co, kde, jak v prostorách kostela?
Na jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě už po tři staletí míří každoročně tisíce poutníků.
Jejich cesta má cíl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Pojďme i my nahlédnout hloubku
a zakusit krásu tohoto místa.
- prohlídka baziliky s průvodcem a pracovními listy pro aktivní zapojení žáků
- popis a vysvětlení základních funkcí a vybavení kostela, vysvětlení rozdílů mezi klášterním a farním kostelem
- historie stavby velehradské baziliky s poukazem na nejhodnotnější části výzdoby
- práce s vybranými příběhy
- etiketa chování v kulturní památce, vysvětlení křesťanských gest v kostel

Cisterciácká cesta

Aneb byli mniši tiší?
Kláštery i samotné kostely tvoří nedílnou součást mapy naší republiky. Snad je to ostych, či strach z neznámého, co nám brání navštívit tato místa. Nebojte se klášterů a přijďte! Společně budeme objevovat odpovědi na otázky:
- Jak žili cisterciáčtí mniši na Velehradě? Odkud přišli? Co dělali celý den? Kudy chodili? Kde se učili, modlili, pracovali, spali? Čím obohatili naše dějiny a kulturu?
- s průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
- prohlídka areálu a památek cisterciáckého kláštera na Velehradě: hospodářský dvůr, kaple sv. Vendelína, pozůstatky ohradní zdi a věže v SZ nároží, kostelík Zjevení Páně (Cyrilka), východní závěr baziliky a kapitulní síň zvenčí, průčelí kostela, Sala terrena, Slovanský sál, klášterní zahrada, kaple sv. Jana Nepomuckého, morový sloup (viz mapka)


Obecné informace:

Leták s popisem programů ZDE.
Informační portál s nabídkou výše uvedených vzdělávacích programů ZDE.
Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně ZŠ, studenti středních škol. Cyrilometodějská cesta také pro žáky mateřských škol
Návaznost na vzdělávací oblasti RVP pro ZŠ a gymnázia: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura), Umění a kultura.
Propojení s průřezovými tématy:  Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.
Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
Programy jsou realizovány od března 2013 a v dalších letech budou dále rozvíjeny.
Vzdělávací programy mají časový rozsah 60-90 minut.
Cena výukového programu je 40,-Kč na osobu.